• Սակացոյց պահանջեցէք դիմումնագիրի միջոցով եւ կամ անմիջական կապ հաստատեցէք գրասենեակին հետ:
 • Կրնաք անձամբ ներկայանալ ԱՖՀԻԼ-ի գրասենեակ, կամ ձեզի կ՛ուղարկենք մեր ներկայացուցիչներէն մէկը, որպէսզի օգնէ՝ առողջապահական ապահովագրութեան դիմումնագիրը լեցնելու համար:
 • Ապահովագինի վճարումը կրնաք ուղղակիօրէն կատարել մեր ներկայացուցիչին եւ կամ ԱՖՀԻԼ-ի գրասենեակ այցելելով:
 • Ունիք մինչեւ ութ ամիս՝ ամբողջական հաշուեփակը կատարելու համար:

ԻՆՉՊԷ՞Ս ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ ԱՖՀԻԼ-Ի ՔԱՐԹԸ

ա. Շտապ օգնութեան բաժանմունքի ապահովում 

Առողջապահական այն պարագաներուն, որոնք անմիջական խնամքի կարիքը ունին.

Պէտք է շտապ օգնութեան անձնակազմին յանձնուին հետեւեալ փաստաթուղթերը.

-անձնաթուղթ

-ԱՖՀԻԼ-ի քարթ

Հիւանդանոցը կ՛արձանագրէ պարագան եւ կը տեղեկացնէ Globemed-ին:

Եզրերը եւ պայմանները կը ճշդուին աւելի ուշ, եւ դուք պատասխանատու կ՛ըլլաք միայն յաւելեալ ծախսերու փակումին:

բ. Հիւանդանոցի մէջ կեցութեան ապահովում

Կանխամտածուած գործողութեան պարագային, կրնաք կապ հաստատել ԱՖՀԻԼ-ի գրասենեակ, որ կ՛օգնէ ներկայացնելու հիւանդանոց մուտքի ընդունման նախնական ձեւակերպումները, կամ կրնաք ուղղակիօրէն ներկայանալ հիւանդանոցի ընդունման գրասենեակ, որ կ՛արձանագրէ պարագան եւ կը տեղեկացնէ Globemed-ին: Երկու պարագաներուն ալ պէտք է ներկայացնէք.

-անձնաթուղթ

-ԱՖՀԻԼ-ի քարթ

-բժշկական հաստատագիր՝ հիւանդանոց մուտքի ընդունման համար, որ պատրաստուած եւ ստորագրուած ըլլայ բժիշկին կողմէ՝ անոր կցելով տարրալուծարանի եւ ախտաճանաչումի արդիւնքները:

-Շտապ պարագաները կը մերժուին, երբ կը ներկայացուին միայն բժշկական խորհրդակցութեան եւ վերաքննութեան արդիւնքները:

գ. Հիւանդանոցի մուտքի համար պէտք է ներկայացնել

-անձնաթուղթ

-ԱՖՀԻԼ-ի քարթ

-բժշկական տեղեկագրութիւն՝ (պատրաստուած օրէն 15 օրը չանցած), որ կնքուած ըլլայ այն բժիշկին կողմէ, որ մասնագիտութիւն ունի այդ մարզին մէջ:

Հակառակ պարագային, եթէ ձեր հիւանդութիւնը կամ գործարկութիւնը չէ ընդգրկուած ապահովագրական պայմանագրութեան մէջ, կրնաք կապ հաստատել ԱՖՀԻԼ-ի գրասենեակ կամ GlobeMed:

Շտապ պարագաներ

Հիւանդանոցի շտապ օգնութեան բաժանմունքի անձնակազմին ներկայացուցէք հետեւեալները.

 • անձնաթուղթդ
 • ԱՖՀԻԼ-ի քարթդ
 • Հիւանդանոցը կ՛արձանագրէ պարագան եւ կը տեղեկացնէ GlobeMed-ի ներկայացուցիչներուն:

Ապահովագրական ընկերութեան կողմէ նկատի չեն առնուիր շտապ այն հարցերը, որոնց պարագային ցոյց կը տրուին միայն բժիշկին խորհրդակցութիւնը եւ վերաքննութիւնը:

Ոչ շտապ պարագաներ

Կապ հաստատեցէք ԱՖՀԻԼ-ի գրասենեակ:

Մենք կ՛օգնենք վարչական ձեւակերպումները կատարելու հիւանդանոցին համար, կամ կրնաք ուղղակիօրէն ներկայանալ հիւանդանոցի ընդունման գրասենեակ, որ կ՛արձանագրէ պարագան եւ կը տեղեկացնէ GlobeMed-ին:

Պէտք է ներկայացնէք հետեւեալները.

 • անձնաթուղթ
 • ԱՖՀԻԼ-ի քարթ
 • բժշկական հաստատագիր, որ պատրաստուած եւ ստորագրուած ըլլայ մասնագէտ բժիշկին կողմէ, որուն պէտք է կցել տարրալուծարանի եւ ախտաճանաչումի արդիւնքները:

Հիւանդանոցէն դուրս եղող հիւանդ

Ներկայացուցէ՛ք հետեւեալները.

 • անձնաթուղթ
 • ԱՖՀԻԼ-ի քարթ
 • բժշկական հաստատագիր (15 օրը չանցած), որ ստորագրուած եւ կնքուած ըլլայ համապատասխան մասնագէտ բժիշկին կողմէ:

Եթէ առողջապահական ապահովագրութիւն ունիք այլ ընկերութենէ մը կամ իրերօգնութեան սնտուկ (mutual fund), կրնաք նորոգել ապահովագրութիւնը ԱՖՀԻԼ-ին հետ՝ առանց մտահոգուելու, որ մէկ տարի պէտք է սպասէք ապահովում ստանալու համար, եթէ արդէն իսկ առողջական պարագաներ ունիք կամ մայրութեան պարագայ ստեղծուի:

Առողջապահական պայմանագրութեան ապահովագրութեան պայմանաժամի աւարտը պէտք չէ անցած ըլլայ մէկ ամիսը:

Եթէ ձեր ամուսինը ապահովագրութիւն ունի այլ առողջապահական ծրագիրէ մը (օրինակ՝ խմբային ապահովում), դուք կրնաք ապահովագրուիլ մեր առողջապահական ապահովագրական ծրագիրին կողմէ՝ առանց ձեր ամուսինին: Մայրութեան հետ կապուած որեւէ ծածկոյթ կ՛ապահովուի մեր կողմէ՝ երկրորդ տարիէն սկսեալ: