• ՇՐՋԱՆ - ՀԻՒԱՆԴԱՆՈՑԻ ԱՆՈՒՆ
  ՀԱՍՑԷ
  ՀԵՌԱՁԱՅՆԻ ԹԻՒ
 • Ա

 • ԱԳԳԱՐ

 • ԱԳԳԱՐ

 • ԱԳԳԱՐ ՐԱՀՀԱԼ ՀՈՍՓԻԹԸԼ
  Հալպա Շէյխ Մոհտ Փողոց
  06/690000
 • ԵՈՒՍՈՒՖ ՄԵՏԻՔԸԼ ՍԷՆԹԸՐ
  Հալպա, Հալպա Հայ Սքուլ Փողոց
  06/692055-6
 • ԽԱԼԱՖ ՀԱՊԹՈՒՐ ՀՈՍՓԻԹԸԼ
  Աքքար Աթիքա, Հրար
  06/865065 - 06/865110
 • ՆՈԹՐ ՏԱՄ ՏԸ ԼԱ ՓԷ ՀՈՍՓԻԹԸԼ
  Քուպայաթ, Շուիթա Փողոց
  06/351670-1-2
 • Մ

 • ՄԱՈՒՆԹ ԼԵՊԱՆՈՆ

 • ԱԼԷՅ

 • ԻՄԱՆ ՀՈՍՓԻԹԸԼ
  Ալէյ, Պշարա Էլ Խուրի Փողոց
  05/554264
 • ՄԵՏԻՔԸԼ 2000 S.A.R.L.
  Շուէյֆաթ, Ալ Ումրա, Ալ Միտան
  05/430994
 • ՆԷՇԸՆԸԼ
  Ալէյ, Նիր տը Սարայ
  05/557880-1-2
 • ՊՇԱՄՈՒՆ ՍՓԵՇԸԼԹԻ ՀՈՍՓԻԹԸԼ
  Պշամուն, Մայր Պողոտայ
  05/270970 - 05/273162
 • ՊԱԱՊՏԱ

 • ԱԼ ԺԱՊԱԼ ՀՈՍՓԻԹԸԼ
  Քարնայէլ, Մայր Պողոտայ
  05/360555
 • ՀԱՅԱԹ ՀՈՍՓԻԹԸԼ
  Շիյահ, Օփիթալ Հայաթ Փողոց
  01/546200
 • ՄԱՈՒՆԹ ԼԵՊԱՆՈՆ ՀՈՍՓԻԹԸԼ
  Հատաթ, Քամիլ Շամուն Պուլվար
  05/955444-5
 • ՊԱՀՄԱՆ ՀՈՍՓԻԹԸԼ
  Հարէթ Հըրէյք, Հուսէյն Մոսք Փողոց
  01/544000
 • ՌԱՍՈՒԼ ԱԼ ԱԱԶԱՄ ՀՈՍՓԻԹԸԼ
  Պուրժ Էլ Պարաժնէ, Էյրփորթ Հայուէյ
  01/452700-1-2-3
 • ՍԱՀԷԼ ՀՈՍՓԻԹԸԼ
  Ղոպէյրի, Ալամըհ Փողոց
  01/858333
 • ՍԱՔՐԸ ՔԷՕՐ ՀՈՍՓԻԹԸԼ
  Հազմիյյէ, Պրազիլիա Փողոց
  05/453500
 • ՍԷՆ ՇԱՐԼ ՀՈՍՓԻԹԸԼ
  Ֆայատիյյէ, Րիհանիյյէ Փողոց
  05/451100
 • ՍԷՆ ԹԷՐԷԶ ՀՈՍՓԻԹԸԼ
  Հատաթ, Օլտ Սայտա Փողոց
  05/464480-1-2
 • ՍԷՆ ԺՈՐԺ-ՀԱՏԱԹ
  Հատաթ, Մայր Պողոտայ
  05/463922-3-4
 • ՍԻՆՍԻՐ ՄԵՏ ՍԸՐՎԻՍԸՍ - ՊՈՒՐԺ ՀՈՍՓԻԹԸԼ
  Պուրժ Ալ Պարաժնէ, Օթման Փողոց
  01/474716-437
 • ՔԱՍՍԱՊ ՀՈՍՓԻԹԸԼ
  Հլալիյի, Քուսուր Փողոց
  07/723700-900
 • ՇՈՒՖ

 • ԱՅՆ ՈՒԱԶԷՅՆ ՀՈՍՓԻԹԸԼ
  Այն Ուազէյն, Մայր Պողոտայ
  05/509001
 • ԻՔԼԻՄ ՀԷԼԹ ՖԱՈՒՆՏԷՅՇԸՆ
  Մազպուտ, Մայր Պողոտայ
  07/970380
 • ՊԱԱՔԼԻՆ ՄԵՏԻՔԸԼ ՍԷՆԹԸՐ
  Պաաքլին, Ալ Մարժ Փողոց
  05/300882
 • ՍԻՊԼԱՅՆ ԿԱՎԸՐՆՄԷՆԹԸԼ ՀՈՍՓԻԹԸԼ
  Սիպլայն, Մայր Պողոտայ
  07/971722
 • ՏԱՄՈՒՐ ՄԵՏԻՔԸԼ ՍԷՆԹԸՐ- ԸՐՃԸՆԹ ՔԷՅՐ ՍԸՐՎԻՍԸՍ
  Տամուր, Միւնիսիփալիթի Փողոց
  05/600969
 • ՏՈՔԹ. ՄՈՒՆԶԸՐ ԷԼ ՀԱԺ ՀՈՍՓԻԹԸԼ
  Ժիյյէ, Օլտ Սայտա Րօտ
  07/996014
 • ՕԹՄԱՆ ՀՈՍՓԻԹԸԼ
  Քըթըրմայա, Մայր Պողոտա
  07/972100
 • ՕՐՖԱՆ ՄԵՏԻՔԸԼ ՍԷՆԹԸՐ
  Սէմքանիյէ, Մայր Պողոտայ
  05/500877
 • ԺԸՊԷՅԼ

 • ՆՈԹՐԸ ՏԱՄ ՏԸ ՍԸՔՈՒՐ ՀՈՍՓԻԹԸԼ
  Ժըպէյլ, Աաննայա, Մար Շարպէլ Մայր Պողոտայ
  04/940400
 • ՆՈԹՐԸ ՏԱՄ ՄԷՐԻԹԱՅՄ ՀՈՍՓԻԹԸԼ
  Ժըպէյլ, Ֆէյսինկ Սէն Մէրիթայմ Չըրչ
  09/540017
 • ՔԸՍԸՐՈՒԱՆ

 • ՆՈԹՐ ՏԱՄ ՏԻՒ ԼԻՊԱՆ ՀՈՍՓԻԹԸԼ
  Ժունիէհ, ԺեներալՇըհապ Փողոց
  09/931401-5
 • ՍԷՆ ԺՈՐԺ ԱԺԱԼԹՈՒՆ ՀՈՍՓԻԹԸԼ
  Աժալթուն, Մայր Պողոտայ
  09/234201-2-3
 • ՍԷՆ ԼՈՒԻԶ ՀՈՍՓԻԹԸԼ
  Ժունիէհ, Մաամըլթէյն, Հարըթ Սախըր
  09/912970
 • ՔԸՍԸՐՈՒԱՆ ՄԵՏԻՔԸԼ ՍԷՆԹԸՐ
  Ղազիր, Քֆարհպապ Փողոց
  09/857300-19
 • ՕՓԻԹԱԼ ՏԸ ՌԻՀԱՊ MGR ՔՈՐԹՊԱՈՒԻ
  Ատմա, Նիր Րէճընսի Փալաս
  09/855410-1-3
 • ՄԷԹԸՆ

 • ԱՊՈՒ ԺԱՈՒՏԻ ՀՈՍՓԻԹԸԼ
  Ժալ Ըտ Տիպ, Ապու Ժաուտի Փողոց
  04/718000-1-2-3
 • ԷՏՎԷՆՍՏ ԱՅ ՔԷՅՐ ՀՈՍՓԻԹԸԼ
  Անթիլիաս, Անդրանիկ
  04/444541-2-3
 • ԷՐԶ ՀՈՍՓԻԹԸԼ
  Զալքա, Էլ Էրզ Փողոց
  01/876770
 • ՊԷՅԹ ՇԱՊԱՊ ՀՈՍՓԻԹԸԼ
  Պէյթ Շապապ, Մար Անթոնիոս Փողոց
  04/983393
 • ՊԷԼՎԻՈՒ ՄԵՏԻՔԸԼ ՍԷՆԹԸՐ
  Մանսուրիյէ, Քանաթըր Զպէյտէ Փողոց
  01/682666
 • ՊՀԱՆՆԷՍ ՄԵՏԻՔԸԼ ՍԷՆԹԸՐ
  Տահր Ըս Սաուան, Պհաննէս, Մայր Պողոտայ
  04/983770-2-4-5
 • ՏՈՔԹ. Ս. ՍԱՐՀԱԼ ՀՈՍՓԻԹԸԼ S.A.L.
  Անթիլիաս, Ռապուէ, Մայր Պողոտայ
  04/405050
 • ԱՅ ԷՆՏ ԻՐ ՀՈՍՓԻԹԸԼ
  Տըպայյէ, Նագգաշ, Սէն Վինսընթ Փողոց
  04/521130-1-2-3
 • ՀԱՐՈՒՆ ՀՈՍՓԻԹԸԼ
  Զալքա, Ամարըթ Շալհուպ
  01/897300-1-2
 • ՀԱՅԸՔ ՀՈՍՓԻԹԸԼ
  Սիլ Էլ Ֆիլ, Հորշ Թապէթ
  01/481333
 • ԼԱ ՔԼԻՆԻՔ ՏԻՒ ԼԷՎԱՆԹ
  Սին Էլ Ֆիլ, Ֆուատ Շըհապ Փողոց
  01/485767-8
 • ԼԻՊԱՆՕ ՔԷՆԷՏԻԸՆ ՀՈՍՓԻԹԸԼ
  Սիլ Էլ Ֆիլ, Հորշ Թապէթ
  01/511487
 • ՄՈԱՐՊԸՍ ՀՈՍՓԻԹԸԼ
  Ֆըրն Էլ Շըպպաք, Ֆէյսինկ Նոթր Տամ Գոլէճ
  01/389293-4-5
 • ՍԷՆ ԺՈԶԷՖ ՀՈՍՓԻԹԸԼ
  Տորա, Սէն Ժոզէֆ Փողոց
  01/240111
 • ՏԸ ՄԻՏԸԼ ԻՍԹ ԻՆՍԹԻԹԻՈՒԹ ՕՖ ՀԷԼԹ
  Պսալիմ, Մըզհըր Էրիա, Մայր Պողոտայ
  04/712111
 • Ն

 • ՆԱՊԱԹԻՅՅԷ

 • ՊԸՆԹ ԸԺՊԷՅԼ

 • ԹԸՊՆԻՆԿԱՎԸՐՆՄԷՆԹԸԼ ՀՈՍՓԻԹԸԼ
  Պընթ Ըժպէյլ, Մայր Պողոտայ
  07/326399
 • ՊԸՆԹ ԸԺՊԷՅԼ ԿԱՎԸՐՆՄԷՆԹԸԼ ՀՈՍՓԻԹԸԼ
  Պընթ Ըժպէյլ, Մայր Պողոտայ
  07/452000
 • ՄԱՐԺԻԻՅՈՒՆ

 • ՄԱՐԺԻԻՅՈՒՆ ԿԱՎԸՐՆՄԷՆԹԸԼ ՀՈՍՓԻԹԸԼ
  Մարժիիյուն, Մայր Պողոտայ
  07/831034
 • ՆԱՊԱԹԻՅՅԷ

 • ՆԱԺՏԷՀ ԷԼ ՇԱԱՊԻՅՅԷ ՀՈՍՓԻԹԱԼ
  Նապաթիյյէ, Մայր Պողոտայ
  07/530971-2-3
 • ՆԱՊԻՀ ՊԸՐՐԻ ԵՈՒՆԻՎԸՐՍԻԹԻ ԿԱՎԸՐՆՄԸՆԹԸԼ ՀՈՍՓԻԹԱԼ
  Նապաթիյյէ, Քաֆար Ժաուզ
  07/766888
 • ՇԷՅԽ ՌԱՂԸՊ ՀԱՐՊ ՀՈՍՓԻԹԸԼ
  Նապաթիյյէ, Թուլ Փողոց
  07/766799
 • ՕՓԻԹԱԼ ՂԱՆՏՈՒՐ
  Նապաթիյյէ, Մայր Պողոտայ
  07/762542
 • ՀԻՒՍԻՍԱՅԻՆ ԼԻԲԱՆԱՆ

 • ՊԱԹՐՈՒՆ

 • ԹԱՆՆՈՒՐԻՆ ԿԱՎԸՐՆՄԷՆԹԸԼ ՀՈՍՓԻԹԸԼ
  Թաննուրին Էդ Դահթա, Մայր Պողոտայ
  06/520862
 • ՊԱԹՐՈՒՆ ՀՈՍՓԻԹԸԼ
  Պաթրուն, Մայր Պողոտայ
  06/742970-1
 • ՊԸՇԱՐՐԻ

 • ՊԸՇԱՐՐԻ ԿԱՎԸՐՆՄԷՆԹԸԼ ՀՈՍՓԻԹԸԼ
  Պշարրի, Մար Եուհաննա
  06/671357
 • ՔՈՒՐԱ

 • ՊՈՒՐԺԻ ՀՈՍՓԻԹԸԼ
  Էմիուն Պուրժի Հոսփիթըլ Փողոց
  06/950530
 • ՔՈՒՐԱ ՀՈՍՓԻԹԸԼ
  Աապա (Քուրա), Մայր Պողոտայ
  06/930981-2-3-4-5
 • ՄԻՆԻԷՀ-ՏԸՆՆԻՅՅԷ

 • ԱԼ ԽԷՅՐ ՀՈՍՓԻԹԸԼ
  Մինիէհ, Մինիէհ Փողոց
  06/461444
 • ԹՐԻՓՈԼԻ

 • ԱԼ-ՀԱՆԱՆ ՀՈՍՓԻԹԸԼ
  Թրիփոլի, Սաքաֆա Փողոց
  06/200526-7
 • ԻՍԼԱՄԻՔ ՀՈՍՓԻԹԸԼ-ԹՐԻՓՈԼԻ
  Թրիփոլի, Ալ Թոլ Էրիա, Ազմի Փողոց
  06/205875
 • ԼԵՊԱՆՈՆ ՀԱՐԹ ՀՈՍՓԻԹԸԼ
  Թրիփոլի, Պահսաս Փողոց
  06/411750
 • ՀԱՅՔԱԼ ՀՈՍՓԻԹԸԼ
  Թրիփոլի, Հայքալիյէ, Մայր Պողոտայ
  06/411111-417
 • ՄԱԶԼՈՒՄ ՀՈՍՓԻԹԸԼ
  Թրիփոլի, Սարայա Փողոց
  06/410025
 • ՄՈՒՆԼԱ ՀՈՍՓԻԹԸԼ
  Թրիփոլի, Մունլա Փողոց
  06/207000
 • ՆԻՆԻ ՀՈՍՓԻԹԸԼ
  Թրիփոլի, Մինա, Մաարատ Փողոց
  06/431400
 • ՍԱԼԱՄ ՀՈՍՓԻԹԸԼ
  Թրիփոլի, Ժամալ Ապտըլ Նասըր Փողոց
  06/411700-1-2-3
 • ՏԱՐ ԷԼ ՇԻՖԱԱ ՀՈՍՓԻԹԸԼ
  Թրիփոլի, Մանար, Ապի Սամրա
  06/440349-358
 • ԶՂԱՐԹԱ

 • ԸՀՏԸՆ ԿԱՎԸՐՆՄԷՆԹԸԼ ՀՈՍՓԻԹԸԼ
  Ըհտըն, Մայր Պողոտայ
  06/561701
 • ՍԱՆԹՐ ՕՓԻԹԱԼԻԷՀ ՏԻՒ ՆՈՐՏ
  Զղարթա, Ժտէյտըթ Զղարթա
  06/555230-1-2-3
 • ՍԱՅՏԸԹ ԶՂԱՐԹԱ ՀՈՍՓԻԹԸԼ
  Զղարթա, Ալ Սայտէհ Փողոց
  06/660575
 • ՖԵՄԻԼԻ ՄԵՏԻՔԸԼ ՍԷՆԹԸՐ (ՀՈՍՓԻԹԸԼ)
  Մաժտլայա, Քամիլիա Փողոց
  06/661966
 • Պ

 • ՊԱԱԼՊԷՔ-ՀԸՐՄԸԼ

 • ՊԱԱԼՊԷՔ

 • ԱԼ ՄՈՐԹԱՏԱ ՀՈՍՓԻԹԸԼ
  Պաալպէք, Տուրիս, Մայր Պողոտայ
  08/377880-1
 • ԱԼ ՌԱՅԱՆ ՀՈՍՓԻԹԸԼ
  Պաալպէք, Պաալպէք, Ալ Շամալի
  08/372182-08/373682
 • ԹԱԹԱՐԻ ՀՈՍՓԻԹԸԼ
  Պաալպէք, Պշարա Էլ Խուրի Փողոց
  08/371903
 • ՏԱՐ ԷԼ ԱՄԱԼ ԵՈՒՆԻՎԸՐՍԻԹԻ ՀՈՍՓԻԹԸԼ
  Պաալպէք, Տուրիս, Մայր Պողոտայ
  08/340627-08/340621
 • ՏԱՐ ԷԼ ՀԻՔՄԷՀ
  Պաալպէք, Մայր Ճամբայ
  08/379136
 • ՊԷՅՐՈՒԹ

 • ՊԷՅՐՈՒԹ

 • ԱՄԵՐԻՔԸՆ ԵՈՒՆԻՎԸՐՍԻԹԻ ՕՖ ՊԷՅՐՈՒԹ
  Համրա, Քէյրօ Փողոց
  01/350000
 • ԵՈՒՆԻՎԸՐՍԻԹԻ ՄԵՏ ՍԷՆԹԸՐ-ՐԻԶՔ ՀՈՍՓԻԹԸԼ
  Էշրէֆիէ, Զահար Փողոց
  01/200800
 • ԶԱՀՐԱԱ ԵՈՒՆԻՎԸՐՍԻԹԻ ՀՈՍՓԻԹԸԼ
  Ժնահ
  01/851040
 • ԹՐԱՏ ՀՈՍՓԻԹԸԼ ԷՆՏ ՄԵՏԻՔԸԼ ՍԷՆԹԸՐ
  Համրա, Քլեմանսօ Փողոց
  01/369494-5
 • ՀԱՏՏԱՏ-ՌՈԶԷՐ ՀՈՍՓԻԹԸԼ
  Էշրէֆիէ, Ժըմմէյզի, Ապուլ Րուս Փողոց
  01/581140
 • ՄԱՔԱՍԸՏ ԺԵՆԵՐԱԼ ՀՈՍՓԻԹԸԼ
  Թարիք Ժտիտէհ, Ուզաաի Փողոց
  01/636000-01/636700
 • ՆԱԺԺԱՐ ՀՈՍՓԻԹԸԼ
  Համրա, Քլեմանսօ, Մաամարի Փողոց
  01/340626
 • ՊԷՅՐՈՒԹ ԺԵՆԵՐԱԼ ՀՈՍՓԻԹԸԼ
  Պիր Հասան, Ալ Տաման Փողոց
  01/850213
 • ՊԷՅՐՈՒԹ ԱՅ ԷՆՏ ԷՆԹ ՍՓԵՇԸԼԻՍԹ ՀՈՍՓԻԹԸԼ S.A.L.
  Պէյրութ, Օթէլ-Տիօ Փողոց
  01/423111
 • ՊԸԽԱԶԻ ՀՈՍՓԻԹԸԼ
  Համրա, Ուարտիյյէ, Քլեմանսօ Փողոց
  01/373327-01/360890-1
 • ՍԷՆ ԺՈՐԺ ՀՈՍՓԻԹԸԼ-UMC
  Էշրէֆիէ, Լա Սաժէս Էրիա, Սէն Ժորժ Փողոց
  1287
 • ՏԸ ԿՐԻՔ ՔԱԹՈԼԻՔ ՈՒԷԼՖԷՅՐ ԱՍՍԹՆ
  Էշրէֆիէ, Էտիպ Իսհաք Փողոց
  01/425262
 • ՐԱՖԻՔ ՀԱՐԻՐԻ ԵՈՒՆԻՎԸՐՍԻԹԻ ՀՈՍՓԻԹԸԼ
  Ժնահ, Պիր Հասան, Սփորթ Սիթի Փողոց
  01/830000
 • ՔԼԵՄԱՆՍՕ ՄԵՏԻՔԸԼ ՍԷՆԹԸՐ
  Համրա, Ռոմա Փողոց
  01/361291 -1240
 • ՕԹԷԼ-ՏԻՕ ՖՐԱՆՍ
  Էշրէֆիէ, Ալֆրետ Նագգաշ Պուլվար
  01/604000
 • ՕՓԻԹԱԼ ԼԻՊԱՆԷ ԺԻԹԱՈՒԻ
  Էշրէֆիէ, Սէն Ժորժ Փողոց
  01/590000
 • ՖՈՒԱՏ ԽՈՒՐԻ ՀՈՍՓԻԹԸԼ
  Համրա, Ապտ Էլ Ազիզ Փողոց
  01/348811
 • ՊԵՔԱՀ

 • ՐԱՇԱՅՅԱ

 • ՏԱՔԹԸՐԶ ՀՈՍՓԻԹԸԼ-ՄԱՆԱՐԱ
  Րաշայյա, Մասնաա Րաշայյա Փողոց
  08/563101
 • ՈՒԵՍԹ ՊԵՔԱ

 • ՖԱՐՀԱԹ ՀՈՍՓԻԹԸԼ
  Ժուպ Ժըննին, Մայր Պողոտայ
  08/660101
 • ԶԱՀԼԷ

 • ԱԼ ՄԱՅՅԱՍ ՀՈՍՓԻԹԸԼ
  Շթորա
  08/542300
 • ԹԱԱՆԱՅԷԼ ԺԵՆԵՐԱԼ ՀՈՍՓԻԹԸԼ
  Թաանայէլ, Շամ
  08/545100-08/545199
 • ԹԷԼ ՇԻՀԱ ՀՈՍՓԻԹԸԼ
  Զահլէ, Մար Իլիաս Փողոց
  08/823055
 • ԼԻՊԱՆՕ ՖՐԱՆՍԷ ՀՈՍՓԻԹԱԼ
  Զահլէ, Հաուշ Էլ Ումարա Հայուէյ
  08/810121
 • ԽՈՒՐԻ ԺԵՆԵՐԱԼ ՀՈՍՓԻԹԸԼ
  Զահլէ, Պարպարա, Էլ Պի
  08/807000
 • ՇԹՈՐԱ ՀՈՍՓԻԹԸԼ
  Շթորա, Շթորա-Զահլէ Ճամբայ
  08/544022-3
 • ՊԵՔԱ ՀՈՍՓԻԹԸԼ
  Թաալպայա, Սանաուպար Փողոց
  08/543150-1-2-3
 • ՌԱՅԱՔ ՀՈՍՓԻԹԸԼ
  Ռայաք, Պաալպէք Մայր Պողոտայ
  08/900754
 • Ս

 • ՀԱՐԱՒԱՅԻՆ ԼԻԲԱՆԱՆ

 • ԺԸԶԶԻՆ

 • ԺԸԶԶԻՆ ԿԱՎԸՐՆՄԷՆԹԱԼ ՀՈՍՓԻԹԸԼ
  Ժըզզին, Պայատըր Փողոց
  07/781406-7
 • ՍԱՅՏԱ

 • ԱԼԱՏՏԻՆ ՀՈՍՓԻԹԸԼ
  Սարաֆանտ, Մայր Պողոտայ
  07/443200-1-2
 • ԺԱՆՈՒՊ (ՇԷՅԻՊ) ՀՈՍՓԻԹԸԼ
  Սայտա, Տաքրաուան, Մաարուֆ Սաատ Փողոց
  07/723333
 • ԼԱՊԻՊ ՄԵՏԻՔԸԼ ՍԷՆԹԸՐ
  Սայտա, Ապու Զահր Փողոց
  07/723444
 • ԽԱՐՐՈՒՊԻ ԺԵՆԵՐԱԼ ՀՈՍՓԻԹԸԼ
  Սարաֆանտ, Մայր Պողոտայ
  07/443344
 • ՀԱՄՈՒՏ ՀՈՍՓԻԹԸԼ- ԵՈՒՆԻՎԸՐՍԻԹԻ ՄԵՏԻՔԸԼ ՍԷՆԹԸՐ
  Սայտա, Տաքըրմէն, Իսքանտարանի Փողոց
  07/723111
 • ՀԷԼԹ ՄԵՏԻՔԸԼ ՍԷՆԹԸՐ-ՕՍԷՅՐԱՆ
  Սայտա, Մաարուֆ Սաատ Փողոց
  07/726078-9
 • ՆԱՔԻՊ ՀՈՍՓԻԹԸԼ
  Սայտա, Հլալիյէ, Ժըզզին Փողոց
  07/721721
 • ՏԱԼԱԱ ՀՈՍՓԻԹԸԼ
  Սայտա, Նաթաշա Սաատ Փողոց
  07/724088
 • ՐԱԻԻ ՀՈՍՓԻԹԸԼ
  Ղազիյէհ, Սէյնիք Փողոց
  07/222023-4-5
 • ՖԱՔԻՀ ՀՈՍՓԻԹԸԼ
  Սաքսաքիյէ, Մայր Պողոտայ
  07/443470
 • ՍՈՒՐ

 • ԺԱՊԱԼ ԱՄԷԼ ՀՈՍՓԻԹԸԼ
  Սուր, Ժալ Էլ Պահր
  07/740343
 • ԼԷՊԸՆԻԶ ԻԹԷԼԻԸՆ ՀՈՍՓԻԹԸԼ (ՆԱԺԸՄ)
  Սուր, Հաուշ Մայր Պողոտայ
  07/741595
 • ՀԻՐԱՄ ՀՈՍՓԻԹԸԼ
  Սուր, Ժալ Էլ Պահր
  07/343700