Bosch-ը «քորոնա» ժահրի նոր քննութիւն կը պատրաստէ

Bosch ընկերութիւնը «քորոնա» ժահրի նոր քննութիւն պատրաստած է, որուն արդիւնքները պատրաստ կ՛ըլլան 2.5 ժամուան ընթացքին: Այս պարագային, քսուկը տարրալուծարան տանելու պէտք չըլլար, իսկ նոր քննութեան ճշգրտութիւնը 95 առ հարիւր է: Քսուկը կը դրուի յատուկ «քարթրիճ»-ի մէջ, որ կը տեղադրուի Vivalytic սարքի մէջ. անիկա ինքնորոյն «քորոնա» ժահրի յայտնաբերումի քննութիւն կը կատարէ, աւելի ճիշդ, քննութեան կ՛ենթարկէ «քորոնա»…

«Քորոնա» ժահրէն ամէնէն աւելի կը մահանան ծխողները

«Քորոնա» ժահրէն ամէնէն աւելի կը մահանան ծխողները, որովհետեւ ժահրը կը վնասէ թոքերը, որոնք ծխողներու մօտ արդէն իսկ խորունկ կերպով վնասուած են։ Վնասուած են թէ՛ սովորական, թէ՛ ելեկտրոնային ծխախոտներով եւ թէ՛ կլկլակով։ Հայաստանի առողջապահութեան նախարար Արսէն Թորոսեան ըսած է. «Անընդհատ կը զսպեմ ինքզինքս ծխելու մասին խօսելէն, որ զիս դարձեալ չմեղադրեն «ծխելու» դէմ պայքարի մէջ։ Բայց այլեւս…